18 abril, 2014

El Partit Popular de Tàrrega informa dels càrrecs de confiança i personal de l’Ajuntament de TàrregaEl portaveu del PP de Tàrrega, Joan Pujal

El portaveu del PP de Tàrrega, Joan Pujal

Ateses les peticions fetes pels ciutadans, publiquem un resum de la plantilla actual de l’ajuntament de Tàrrega i els càrrecs de confiança de l’actual equip de govern segons el que consta al pressupost. Les quantitats esmentades són brutes.

Segons consta, el total del personal a càrrec de l’ajuntament de Tàrrega i els seus organismes Autònoms, funcionaris, laborals fixes, interins, càrrecs electes i eventuals de confiança, sumen un total de 274 empleats públics, així consta en l’informe de data del 31.12.2013.

De tot aquest personal avui vull parlar del nou personal eventual de confiança i directiu, aquell ficat a dit directament per l’actual equip de govern. Són 2 càrrecs de confiança i 3 com a Personal Directiu:

– Gerent Àrea de Cultura i Director Executiu de la Fira de Teatre amb una dedicació del 100 % i un sou anual de 44.834 €

– Coordinadora Àrea de Finances, amb una dedicació del 100% i un sou anual de 37.578 €

– Director Artístic Fira de Teatre, amb una dedicació del 100% i un sou anual de 38.152 € (personal laboral temporal) Personal Directiu.

– Adjunt al Director Executiu Fira del Teatre, amb una dedicació del 100% i un sou anual de 32.809 € (personal laboral temporal) Personal Directiu.

– Adjunta al Director Artístic Fira de Teatre, amb una dedicació del 100% i un sou anual de 27.580 € (personal laboral temporal) Personal Directiu.

L’Equip de Govern municipal actual va nomenar per decret el càrrec de Coordinadora Àrea de Finances (1.7.2013 ) amb un sou de 37.578 € anuals, nomenament que el nostre grup va votar en contra, a l’igual que la resta de l’oposició. El motiu és que no entenem la necessitat d’aquest nou càrrec de confiança quan moltes de les tasques d’aquesta Àrea estan delegades a la Diputació de Lleida. Així, el cobrament de les multes de la zona blava i altres municipals, el cobrament de l’IBI (anterior Contribució Urbana) i les contribucions especials, són gestionades per l’Organisme de Recaptació de la Diputació, amb l’alt cost que suposa per l’ajuntament de Tàrrega, que ha de pagar 285.000 € per aquesta gestió.

El Grup del Partit Popular de Tàrrega entén que la difusió d’aquesta informació és necessària per a que els ciutadans puguin tenir coneixement del costs que els representa el manteniment de tants càrrecs de confiança, contractats sense fer oposicions ni superar cap tipus de prova, només nomenats per decret. Creiem que l’ajuntament hauria de tenir més transparència i informar millor i més detalladament a tots els ciutadans per a que tothom pugui saber el número de personal que hi ha a l’ajuntament de Tàrrega i el cost que representa, ja que són diners de tots els ciutadans.

Joan Pujal i Llombart

Regidor i Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de Tàrrega

 


Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!