10 marzo, 2014

El Grup Municipal del Partit Popular de Tàrrega informa als ciutadansEl portaveu del PP de Tàrrega, Joan Pujal

El portaveu del PP de Tàrrega, Joan Pujal

Davant de les peticions fetes pels ciutadans, publiquem els sous de l’alcaldessa i regidors, segons el que consta al pressupost municipal per a 2014, aprovat al Ple de 12.2.2014. Les quantitats esmentades són brutes.

L’alcaldessa de Tàrrega té dedicació exclusiva a la Diputació de Lleida com a vicepresidenta 2a, amb un sou brut de 69.000 € anuals (segons va sortir publicat als mitjans de comunicació el dia 20.2.2013).

Referent a la seva tasca al capdavant de l’Ajuntament de Tàrrega, aquí no té dedicació exclusiva ni parcial, cobra per assistències: als Plens mensuals 111 € per sessió, a cada junta de govern setmanal 44 €; a les comissions informatives i patronats setmanals 44 €. En resum, segons el pressupost aprovat, l’alcaldessa cobrarà durant aquest any per totes aquestes assistències, 3.900 € a més hi ha una consignació de 9.000 € per atencions protocol·làries anuals.

El senyor Jaume Ponsarnau Marquilles, 1r tinent d’alcalde, té una dedicació de 28 hores setmanals que cobra a 19 € l’hora. Total anual 32.385 €.

La senyora Josefina Bernades té dedicació exclusiva a la Diputació de Lleida com a diputada amb un sou de 38.662 € anuals (segons surt publicat als mitjans de comunicació 19.2.2013).

Referent a la seva tasca a l’Ajuntament de Tàrrega, la Sra. Josefina Bernades no té dedicació exclusiva ni parcial i cobra per assistència a Comissions 44 € i plens 111 €.

El regidor d’Urbanisme i Recursos Humans, Sr Gabriel Lacambra, té una dedicació de 15 hores setmanals a 15,30 €. Total anuals 13.970 € .

També el Sr. Gabriel Lacambra té dedicació parcial al consell Comarcal de l’Urgell com a vicepresident (12,80 hores/ setmana ). Total anuals  16.000 €. (BOP nº 139  de 1.10.2011)

El regidor de Governació Sr. Carles Pascual: Té una dedicació de 15 horessetmana a 15,30€. Total anuals 13.970 €.

També té dedicació parcial al Consell Comarcal de l’Urgell com a vicepresident (12,80 hores setmanals). Total anuals 16.000 €. (BOP nº139 de 1.10.2011).

El regidor d’Esports, Joventut i Igualtat, Sr. Isaac González té una dedicació de 18,50 hores setmanals a 15,30 €. Total anuals  17.230 €.

El regidor de Cultura Sr. Albert Rosinés té una dedicació de 15 hores / setmanals a 15,30€. Total anuals 13.970 €.

El regidor de Serveis Sr. Santi Costa té una dedicació de 11,50 hores setmanals a 15,30 €. Total anuals 10.710 €.

La regidora de Medi Ambient, Agricultura i Finances, Sra. Pepita Nadal, té una dedicació de 11 hores setmanals a 15,30 €. Total anuals  10.245 €.

El regidor Sr. Joan Amézaga té dedicació exclusiva a la Diputació de Lleida com a diputat amb un sou anual de 38.662 €. (segons publicat als mitjans de comunicació 19.2.2013).

Referent la seva tasca a l’Ajuntament cobra per assistència als plens 111€ i comissions 44€. Aproximadament 3.000€ anuals.

El regidor Sr Jordi Ramon té un càrrec de confiança a la Diputació de Lleida. Referent a la seva tasca a l’Ajuntament de Tàrrega també cobra per assistència als plens 111 € i Comissions 44 €, aproximadament 6.000 € anuals.

També forma part del Consell Comarcal de l’Urgell com a conseller, on cobra per assistència (ple 110,58 €, comissions 55,29€). (BOP nº 139 .1.10.2011).

La resta de regidors de l’oposició de l’Ajuntament de Tàrrega cobrem per assistència als plens 111 € i per comissions 44 €.

Entenem que aquesta informació és necessària perquè els ciutadans tinguin coneixement de les despeses del nostre ajuntament i per la transparència que ha de tenir per als contribuients. Creiem que és un dret saber els sous dels dirigents locals.

Joan Pujal i Llombart

Regidor i Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de Tàrrega


Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!